Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit kas- en banksaldi en deposito’s en bedragen per 31 december 2011 € 279 mln. (2010: € 241 mln.). Niet direct opvraagbare deposito’s en geblokkeerde rekeningen bedragen op 31 december 2011 € 86 mln. (2010: € 68 mln.). Deze middelen staan niet ter vrije beschikking van Eneco.